Folden er en ambulant behandlingsindsats til unge i alderen 14-17 år, der har isolations- og skolevægringsvanskeligheder. Folden er beliggende i Holme ved siden af afdeling Enggården, på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. Begge er organiseret under Holmstrupgård.

Folden tilbyder et særligt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud, hvor såvel de behandlingsmæssige som de skolefaglige udfordringer tilgodeses. Forløbet er af minimum 3 måneders varighed og afsluttes efter højst 9 måneder.

Målgruppen er normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsigelig og struktureret indsats.

Indsatsen varetages af et udkørende team og er baseret på behandling i hjemmet. Dette med henblik på gradvis indslusning til anden behandlingsindsats. Ligeledes kan der være tale om støtte til at fastholde den unge i eksisterende behandlingstilbud.

Indsatsen er faseopdelt. Med dette ønsker vi at tydeliggøre progressionsforventningen i indsatsen. Varigheden af den enkelte fase er et estimat, som kan variere fra sag til sag. Det konkrete indhold i faserne vil variere, både ift. den unges motivation men også ift. den unges forståelse og indsigt i egne udfordringer. Desuden er evnen til at indgå i relationen et væsentligt element.

I indsatsen tilbydes også familiebehandling. Det er en stor belastning for en familie at have barn med skolevægring. Vi tilbyder familien støttende, rådgivende og psykoedukative samtaler.  Vi ved, det er vigtigt, at forældrene føler sig inddraget og har tillid til indsatsen for at kunne bakke op om det i hjemmet.

Desuden tilbydes forældrene at deltage i forældreaftener. Dette med det formål at de oplever at være en del af et fællesskab med andre, som oplever eller har oplevet lignende udfordringer.

Der vil i indsatsen være tilkoblet et tværfagligt team bestående af psykolog, socialrådgiver, sundhedsfagligt personale, fysioterapeut, pædagoger, lærere og psykiatrisk konsulent. Hermed er det muligt at belyse problemstillingen fra flest mulige vinkler, samt samle den fornødne ekspertise på området i arbejdet med den unge.

Holmstrupgård har i efteråret 2021 i samarbejde med DEFACTUM evalueret indsatsen. Evalueringen viser, at Folden kan tilbyde behandling til en bred målgruppe, hvor de unge kan have haft en længere periode med skolevægring, isolation og lavt funktionsniveau.

Foldens ambulante indsats i hjemmet kan modvirke de unges isolation og bidrage til afklaring af de unges fremadrettede uddannelse og behandling gennem det kontaktskabende arbejde med gradvis eksponering og præsentation af nye strategier.

Evalueringen er finansieret af Region Midtjyllands forsknings- og udviklingspulje inden for socialområdet, læs om projektet og evalueringen nedenfor:

Link til projektet bag publikationen

Evaluering af Folden

 

Læs mere om den faseinddelte indsats i Foldens brochure.

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver

For yderligere information:

Afdelingsleder Lone Røjkjær kan kontaktes på: lonsloth@rm.dk eller telefon 4049 9752. Du kan her læse den fulde ydelsesbeskrivelse for Folden