Folden er en ambulant behandlingsindsats til unge i alderen 14-17 år, der har isolations- og skolevægringsvanskeligheder. Folden er beliggende i Holme ved siden af afdeling Enggården, på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. Begge er organiseret under Holmstrupgård.

Folden tilbyder et særligt tilrettelagt behandlings- og aktivitetstilbud, hvor såvel de behandlingsmæssige som de skolefaglige udfordringer tilgodeses. Forløbet er af minimum 3 måneders varighed og afsluttes efter højst 9 måneder.

Indsatsen varetages af et udkørende team og er baseret på behandling i hjemmet. Dette med henblik på gradvis indslusning til anden behandlingsindsats. Ligeledes kan der være tale om støtte til at fastholde den unge i eksisterende behandlingstilbud.

Målgruppen er normaltbegavede unge med forskellige psykiatriske, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder, som kræver en forudsigelig og struktureret indsats.

Indsatsen er faseopdelt. Med dette ønsker vi at tydeliggøre progressionsforventningen i indsatsen. Varigheden af den enkelte fase er et estimat, som kan variere fra sag til sag. Det konkrete indhold i faserne vil variere, både ift. den unges motivation men også ift. den unges forståelse og indsigt i egne udfordringer. Desuden er evnen til at indgå i relationen et væsentligt element.

I indsatsen tilbydes også familiebehandling. Det er en stor belastning for en familie at have barn med skolevægring. Vi tilbyder familien støttende, rådgivende og psykoedukative samtaler.  Vi ved, det er vigtigt, at forældrene føler sig inddraget og har tillid til indsatsen for at kunne bakke op om det i hjemmet.

Desuden tilbydes forældrene at deltage i forældreaftener. Dette med det formål at de oplever at være en del af et fællesskab med andre, som oplever eller har oplevet lignende udfordringer.

Der vil i indsatsen være tilkoblet et tværfagligt team bestående af psykolog, socialrådgiver, sundhedsfagligt personale, fysioterapeut, pædagoger, lærere og psykiatrisk konsulent. Hermed er det muligt at belyse problemstillingen fra flest mulige vinkler, samt samle den fornødne ekspertise på området i arbejdet med den unge. 

Læs mere om den faseinddelte indsats i Foldens brochure.

 

Hvad er skolevægring:

Noget af det der kan kendetegne denne gruppe af unge er, at de er usikre i kontakten, har vanskeligt ved at udtrykke sig klart omkring behov og grænser, og har svært ved at afkode de sociale arenaer, de skal begå sig i. De kan have svært ved at overskue hvilke krav og forventninger, der stilles til dem, og har ofte store overbliksvanskeligheder. Dette bevirker, at de har stort et detaljeringsbehov, samt brug for høj grad af planlægning, forudsigelighed og forberedelse.

Man kan godt være blevet skolevægrende uden at have en klar modstand mod det at gå i skole, men hvor forskellige angstproblematikker og sociale vanskeligheder har været det udløsende for skolevægringen. Ved denne gruppe af unge oplever vi typisk en motivation for at kunne genoptage skolegang, men vanskeligheder med at forstå de faktorer, der blokerer. Her vil det psykoedukative aspekt sammenholdt med social færdighedestræning og hjælp til de små skridt oftest være vejen frem.

Læs mere om skolevægring.

 

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver

For yderligere information:

Afdelingsleder Lone Røjkjær kan kontaktes på: losloth@rm.dk eller telefon 78 47 87 74. Du kan her læse den fulde ydelsesbeskrivelse for Folden