Daghuset Enggården er opstået i et samarbejde mellem Holmstrupgård, Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Formålet er at kunne tilbyde en ambulant behandlingsindsats som alternativ til anbringelse for psykisk sårbare unge eller unge med diagnosticerede psykiatriske lidelser, som har brug for en intensiv målrettet indsats. 

Enggården holder til i det sydlige Aarhus på Nygårdsvej 29, 8270 Højbjerg. 

De unge på Enggården er aldersmæssigt mellem 15 og 18 år, og henvises primært fra Aarhus Kommune eller de tilstødende kommuner. Langt de fleste af de unge kommer med generelle ungdomspsykiatriske diagnoser såsom generaliseret angst, OCD, autisme, ADHD, depression, skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, og oftest med komorbiditet og belastningsreaktioner oveni. Fælles for dem er, at de er normaltbegavede unge uden udadreagerende adfærd og misbrug. De unge har store udfordringer i relation til deres psykiske vanskeligheder, hvor angst, tvangs- og ritualiseret adfærd, stemmehøring og paranoide tanker fylder deres hverdag. Mange er forpinte og plagede i en sådan grad, at det vanskeliggør deres deltagelse i hverdagslivet. Langt de fleste af vore unge lider også under de følgevirkninger, der kan komme fra svære og komplekse psykiatriske sygdomsforløb.

Derudover er Enggårdens målgruppe:

  • Unge, som kæmper med lavt selvværd og social isolation
  • Unge, som på grund af deres udfordringer har stået uden et passende skoletilbud og har haft et meget højt skolefravær/fuld skolevægring i en længerevarende periode
  • Unge, som kan have været gennem indlæggelse og udredning på BUA
  • Unge, hvis vanskeligheder bremser deres evner og ressourcer til at udvikle sig i det sociale felt
  • Unge, som helt konkret har behov for støtte til at bevæge sig ud i verden og blive en aktiv deltager i eget liv

Formål og indhold

Enggårdens primære opgave er at hjælpe og støtte de unge til et liv i bedre trivsel, hvor de oplever en faglig og personlig udvikling i en mere selvstændig retning. Dette gør vi ved at støtte de unge i at udvikle færdigheder og personlige kompetencer, samt deres evne til at indgå i relationer med andre mennesker.

Balancen mellem omsorg og udfordring er afgørende i denne støtte, og vi bestræber os på at skabe et trygt og nærværende miljø, hvor den enkelte får mulighed for at udvikle sig og blive bedre til at håndtere og tilefne sig strategier ift. de individuelle udfordringer. 

En indskrivning på Enggården er tidsbegrænset, hvilket betyder, at vi i indsatsen har fokus på progression hos den unge. Derudover bridrager vi med en afklaring af, hvilke behov den unge vil have i tiden efter Enggården.

Ligesom resten af Holmstrupgård bygger Enggårdens behandling på miljøterapi ud fra en psykodynamisk forståelsesramme, hvor den unges liv, oplevelser og erfaringer bliver væsentlig i sin helhed.

Enggårdens tydelige og genkendelige struktur skaber rammerne for en tryg og forudsigelig hverdag - og dermed plads til omsorg og fleksibilitet.

Vores miljøterapeutiske struktur omfatter alle ugens og dagens aktiviteter, og tager i planlægningen afsæt i vores primære opgave. De unge skal i udgangspunktet selv kunne transportere sig til tilbuddet i f.eks. taxa.

Formålet er at give de unge øget indsigt og forståelse af egne vanskeligheder, og hvordan de påvirker deres liv, så de, med de redskaber som de tilegner sig i Daghuset Enggården, bliver bedre til at at håndtere deres udfordringer i hverdagen.

Daghuset Enggården er en øvebane, hvor den unge i et trygt og forudsigeligt miljø har mulighed for, at arbejde struktureret med sine vanskeligheder, så de bliver i stand til at leve et så normalt liv som muligt. 

Vi tilbyder

  • Et helhedsorienteret tilbud med fokus på behandling, skole og familie
  • At støtte den unge i at finde ud af, hvad der giver mening for dem at arbejde med, og derved i størst mulig omfang at blive aktør i eget liv
  • Et individuelt og tidsafgrænset forløb på 15 mdr., som etableres med en tydelig plan for tiden efter Enggården
  • Mulighed for et tæt samarbejde med eksisterende specialskole/alm. skoletilbud
  • Mulighed for vedligeholdelse og opøvelse af uddannelsesmæssige færdigheder

Visitation foregår via Kommunal Socialrådgiver.