Billeder af ungdomsbolig

Bogruppen er en afdeling under Holmstrupgård, som beskæftiger sig med udslusning og efterværn. De fysiske rammer består af 3 bofællesskaber. Derudover er der en række ungdomsboliger, et værested og en funktion, som støtter de unge i forhold til deres uddannelse/beskæftigelse.

Bogruppen er normeret til i alt 16 pladser. Alle boliger hører under Brabrand Boligforening (Holmstrup og Odinsgaard) og er geografisk placeret indenfor 600 meter fra Holmstrupgård med busforbindelser og indkøbsmuligheder tæt på.

Det er primært unge fra Holmstrupgårds døgnafdelinger, som flytter i Bogruppen, men det er også muligt for unge, som ikke har boet på Holmstrupgård, at blive visiteret til Bogruppen.

Formålet med Bogruppen er at støtte de unge i overgangen fra en døgnafdeling til en mere selvstændig livsform.

Der arbejdes ud fra en tidsbegrænset 3-delt faseopdelt støtte, hvor der er fokus på at støtte de unge i det omfang de har brug for, men også en øget selvstændiggørelse.

Udover ovennævnte tilbyder vi også Stop-Over, hvor det er muligt for døgnanbragte unge at prøve at bo i et af vores bofællesskaber, hvorefter de skal tilbage til døgnafdelingen. Dette giver dem mulighed for at opnå et mere realistisk billede af, om de er klar til at flytte i Bogruppen, eller om der stadig er noget, de har behov for at arbejde med.

 

Målgruppe
De unge i Bogruppens tilbud er normaltbegavede unge mellem 17 og 27 år.

Målgruppen indbefatter:

  • Unge, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

 

Den pædagogiske indsats
I Bogruppen arbejdes der med en faseopdelt pædagogisk praksis. Indsatsen er opdelt i tre faser, der som udgangspunkt strækker sig over en samlet periode på 2-3 år. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til den unge og målet er, at den unge får en så selvstændig tilværelse som muligt. Der er tale om en helhedsorienteret indsats der både omhandler fokus på bolig, beskæftigelse og netværk. Den pædagogiske støtte indebærer bl.a. rådgivning, vejledning, hjælp til økonomi/budget, ADL træning samt personlig støtte. Indsatsen tager udgangspunkt i ICM (Intensiv case management).

I Fase 2 vil der være fokus på overgangen fra et døgntilbud til udslusning herunder, at overgå til et mindre indgribende tilbud. Den unge får tildelt en kontaktperson med hvem det konkrete støtteniveau drøftes, og der laves en plan ud fra den unges behov for støtte. Den unge bliver tilbudt støtte om morgenen og der vil være personale tilstede i huset om eftermiddagen. Perioden er tidsafgrænset og er på max. på 9 mdr.

I Fase 1 vil fokus være mere målrettet mod, at den unge støttes i at kunne benytte sig mere af eksterne tilbud både hvad angår beskæftigelse og netværk. Der arbejdes fortsat med delmål der udarbejdes i samarbejde med den unge og den unge er dermed selv med til at vurdere hvad de ønsker at arbejde med. Morgenvagt udgår og støtten tilrettelægges individuelt sammen med kontaktpersonen. Periode er afgrænset til max. 9 mdr.

I Fase 0 vil fokus primært være mod overgangen ud af Bogruppen og over i en selvstændig og ofte mere permanent bodel. Her vil kontaktpersonens indsats være at sidestille med en bostøtte og støtten tilrettelægges individuelt og ud fra den unges behov. Morgenstøtte udgår, og i denne fase vil den unge opleve, at støtten er mere fokuseret omkring det at være selvhjulpen og kunne øve sig i at være på "egen hånd" under trygge rammer.

De unge kan tilbydes støtte i tidsrummet 8-22 på hverdage samt 10-20 i weekenderne.