Billeder af ungdomsbolig

Bogruppen er en afdeling under Holmstrupgård, som beskæftiger sig med udslusning og efterværn. De fysiske rammer består af 4 bofællesskaber (Fønix, Demeter, Asgård og Flekshuset). Derudover er der 6 ungdomsboliger og et værested (Athena). Bogruppen er normeret til ialt 15 pladser. Alle boliger hører under Brabrand Boligforening (Holmstrup og Odinsgaard) og er geografisk placeret indenfor 600 meter fra Holmstrupgård med busforbindelser og indkøbsmuligheder tæt på.

Det er primært unge fra Holmstrupgårds døgnafdelinger, som flytter til Bogruppen. Det er muligt at visitere unge udenfor Holmstrupgård regi til Bogruppen. Formålet med Bogruppen er at understøtte den unge til en mere selvstændig livsform og yde støtte i overgangen ud fa en døgnafdeling.

Der arbejdes ud fra en tidsbegrænset faseopdeling, hvor fase 1 bl.a. indeholder "afinstitutionalisering", og fase 3 bl.a. indeholder "overgang fra Bogruppen til et selvstændigt liv".

Udover ovennævnte botilbud og værested tilbyder vi også JUMP (beskæftigelsestilbud), der består af en særlig indsats med fokus på uddannelse og beskæftigelse, og Stop-Over hvor der er mulighed for at "mærke", hvordan det er at bo i et af vores bofællesskaber i en tidsbegrænset periode.

 

Målgruppe

De unge i Bogruppens tilbud er mellem 17 og 27 år. Det er primært unge, der har boet på en af døgnafdelingerne på Holmstrupgård, men de kan også komme fra en ekstern institution eller eget hjem.

Målgruppen indbefatter:

  • Unge, der tidligere har haft en spiseforstyrrelse
  • Unge med skizofreni og andre psykotiske lidelser
  • Unge med personlighedsforstyrrelser (f.eks. borderline) og/eller depressive tilstande
  • Unge med opmærksomhedsforstyrrelser (f.eks. ADHD)
  • Unge med autismespektrumforstyrrelser
  • Unge med angst, OCD og tourettes syndrom

 

Den pædagogiske indsats

I Bogruppen arbejdes der med en faseopdelt pædagogisk praksis. Indsatsen er opdelt i tre faser, der som udgangspunkt strækker sig over en samlet periode på 2-3 år. Intensiteten er stor i begyndelsen af forløbet for så at aftage i takt med, at opgaver og ansvar overdrages til den unge og målet er, at den unge får en så selvstændig tilværelse som muligt. Der er tale om en helhedsorienteret indsats der både omhandler fokus på bolig, beskæftigelse og netværk. Den pædagogiske støtte indebærer rådgivning, vejledning, hjælp til økonomi/budget, ADL træning samt personlig støtte.

I Fase 1 vil der være fokus på overgangen fra et døgntilbud til udslusning herunder, at overgå til et mindre indgribende tilbud. Den unge får tildelt en kontaktperson med hvem det konkrete støtteniveau drøftes og der laves en plan ud fra den unges behov for støtte. Den unge bliver tilbudt støtte om morgenen og der vil være personale tilstede i huset om eftermiddagen. Perioden er tidsafgrænset og er på max. på 9 mdr.

I Fase 2 vil fokus være mere målrettet mod, at den unge støttes i at kunne benytte sig mere af eksterne tilbud både hvad angår beskæftigelse og netværk. Der arbejdes fortsat med delmål der udarbejdes i samarbejde med den unge og den unge er dermed selv med til at vurdere hvad de ønsker at arbejde med. Morgenvagt udgår og støtten tilrettelægges individuelt sammen med kontaktpersonen. Periode er afgrænset til max. 9 mdr.

I Fase 3 vil fokus primært være mod overgangen ud af Bogruppen og over i en selvstændig og ofte mere permanent bodel. Her vil kontaktpersonens indsats være at sidestille med en bostøtte og støtten tilrettelægges individuelt og ud fra den unges behov. Morgenstøtte udgår, og i denne fase vil den unge opleve, at støtten er mere fokuseret omkring det at være selvhjulpen og kunne øve sig i at være på "egen hånd" under trygge rammer.

De unge kan tilbydes støtte  i tidsrummet 7-23 på hverdage samt 12-22 i weekenderne.