Æblevangen er som døgnafdeling under Holmstrupgård underlagt institutionens overordnede tilgang til behandlingsarbejdet gennem det fælles værdigrundlag og menneskesyn.


Vi tager på Holmstrupgård udgangspunkt i det grundlæggende menneskesyn, at alle har ressourcer og udviklingspotentiale, og at mennesker udvikler sig i samspil med andre mennesker. Vi møder de unge med respekt for deres vanskeligheder og støtter dem i at håndtere disse og samtidig udvikle sig med afsæt i deres stærke sider.


Holmstrupgård har udviklet en værdihåndbog, hvoraf de fælles vedtagne værdier fremgår. Værdierne fungerer som fælles referenceramme for medarbejdernes tilgang til det miljøterapeutiske arbejde med de unge samt for samarbejdet omkring dem.

De tre grundlæggende værdier er:  

  • Udvikling

  • Trivsel

  • Faglighed

Værdierne udmønter sig i følgende grundholdninger:

Det er vigtigt, at de unge inddrages i, hvad de skal lære/opnå under deres ophold på Holmstrupgård, så de gennem indsigt får mulighed for at blive medansvarlige aktører i deres eget liv.

  • En tydelig ydre struktur i dagligdagen hjælper de unge til at turde udvikle sig og blive bedre i stand til at etablere en indre struktur
  • Det er afgørende for de unges udvikling, at medarbejderne er personligt engagerede og aktive i samspillet med de unge
  • Det er vigtigt, at medarbejderne til stadighed udvikler deres faglighed
  • Gennem medarbejdernes rummelighed overfor de unges særlige problemer skabes en tryg ramme, hvori de unge har gode muligheder for at udvikle og afprøve sig selv med passende støtte og opbakning
  • Vi lægger vægt på, at forældrene så vidt muligt inddrages som en ressource i det miljøterapeutiske arbejde

De unge på Æblevangen

Æblevangen er en ekstern afdeling på Abildgade i Aarhus Nord, og har plads til otte normaltbegavede unge mellem 12 og 23 år. Målgruppen er unge med spiseforstyrrelser kombineret med blandede diagnoser hovedsagligt indenfor  personlighedsforstyrrelser, ASF (autismespektrum forstyrrelser) og opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD/ADD). Derudover har vi unge som, udover deres diagnose, har selvskadende adfærd.

Medarbejderne på Æblevangen

Medarbejderne på Æblevangen har en bred viden og erfaring med unge med forskellige psykiatriske diagnoser. Vi arbejder miljøterapeutisk ud fra en psykodynamisk forståelse og har især fokus på relationer, nærvær i dagligdagen, en forudsigelig struktur og det at skabe et trygt miljø, som den enkelte unge kan udvikle sig i.

Personalet er tværfagligt sammensat af tolv miljømedarbejdere, heraf 2 vågne nattevagter. Personalet består af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og en social- og sundhedsassistent. Derudover er der tilknyttet psykolog, socialrådgiver og afdelingsleder.

Behandlingsmæssige tilgange

Den unge har en individuel kostplan udarbejdet i samarbejde med en diætist. Derudover arbejder vi specifikt med fasebehandling i forhold til spisestøtte. Fasebehandlingen er inddelt i 4 faser, hvor den unge typisk vil være i fase 1 ved indskrivning, som indebærer massiv spisestøtte. Målet er, at den unge i løbet af behandlingsforløbet flytter sig, så støttebehovet omkring spisning reduceres, således at den unge kan håndtere spisesituationen selvstændigt.

Personalet er i tæt samarbejde med klinisk diætist samt Klinik for Spiseforstyrrelser.

Rummelighed i et roligt miljø

På Æblevangen er der stor rummelighed i forhold til de unge. Miljøet er roligt, og vi skaber en atmosfære, hvor de unge kan føle sig så trygge som muligt. Vi afholder ugentlige husmøder, hvor der blandt andet er fokus på medbestemmelse og trivsel i ungegruppen, og hvor de sociale spilleregler drøftes og udvikles. Derudover har vi en ugentlig ungegruppe med en medarbejder og vores afdelingspsykolog, hvor der tales om aktuelle emner blandt de unge.

Vi prioriterer, at de unge har medindflydelse på deres behandling, og de inddrages ved for eksempel at deltage i ugesamtaler, teammøder og statusmøder.

Aktiviteter

De unge delagtiggøres i hverdagens gøremål som madlavning, rengøring, tøjvask og eftermiddagsmøder. Desuden er der mulighed for kreative aktiviteter som syning, maling og smykkefremstilling.

Man kan også spille spil med medarbejderne og hinanden, og enkelte unge benytter fritidstilbud udenfor Holmstrupgård.