Holmstrupgård er qua sin store erfaring og viden omkring ungdomspsykiatri leverandør til VISO (Videns- og Specialrådgivnings Organisationen). Det betyder, at vi yder professionel rådgivning, sparring og vejledning til kommunale sagsbehandlere, PPR-medarbejdere, opholdssteder mv.

Målgruppe

Vores ydelser omfatter rådgivning, vejledning og udredning for unge i alderen ca. 14-18 (23) år med vanskeligheder af nedenstående karakter eller i de grænseområder, der lægger op til følgende:

  1. Unge med personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser og selvskadende affærd
  2. Unge med skizofrene tilstande og andre psykotiske lidelser
  3. Unge med kontakt- og empativanskeligheder, herunder elektiv mutisme
  4. Unge med ADHD, Tourette-syndrom og tilgrænsende vanskeligheder
  5. Unge, der er svært indadreagerende
  6. Gråzoner – ofte sager, der grænser op til psykiatri eller handicap 

 

Ydelser

Rådgivning og udredning i forbindelse med sager vedr. unge inden for ovenstående målgrupper, f.eks. social hæmning og isolation, udpræget generthed og selvskadende adfærd. Ydelserne kan bl.a. omfatte følgende:

  1. Udredning, der via test og observation dels afklarer om den nødvendige viden er til rådighed og dels afdækker problemernes karakter, omfang og udgangspunkt
  2. Rådgivning i forhold til, hvordan problemet kan løses. Der tages udgangspunkt i en helhedsforståelse af den unges adfærd, f.eks social hæmning, isolation, udpræget generthed, selvskadende adfærd, udpræget brug af splitning, projektive forsvar etc. Der udarbejdes forslag til handleplan, indeholdende formål og hensigtsmæssige indsatser

Rådgivningen og udredningen varetages hovedsagligt af en rådgivergruppe bestående af psykologer og socialrådgivere, men tværfagligt personale fra institutionen (f.eks socialpædagog, lærer, værkstedsmedarbejder, sygeplejerske, ergoterapeut, social- og sundhedsassistent) kan inddrages efter behov.

Har du brug for Holmstrupgårds rådgivning via VISO, skal du henvende dig til: 

Socialstyrelsen - VISO

 

Holmstrupgård tilbyder også Supervision, terapigrupper, kurser/undervisning samt psykoedukation. På nedenstående link, kan du læse mere om, hvilke typer af rådgivning vi tilbyder på Holmstrupgård:

Rådgivning.